ChinaCAD&CG 2017 专题研讨

2017年10月12日13:30-14:30   当图形学遇上深度学习:机遇与挑战

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;

2017年10月12日14:30-15:30   CAD新工具与应用

面向三维打印的趣味CAD (山大)

基于图形编程的CAD (清华)

基于手绘草图的CAD (清华)

CAD重要应用 (西工大)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;